SOLID S.A.
Solid S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przu ul. Postępu 17
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000283014, NIP: 5213444019
Kapitał zakładowy: 502 000,00zł (pięćset dwa tysiące zł 00/100) opłacony w całości

patronservice.pl

Ogłoszenia